Informácia o spracovaní a ochrane osobných údajov

1. Právny rámec spracovania osobných údajov

Osobné údaje zákazníkov a ďalších osôb (ďalej tiež "Dotknutá osoba"), ktorých osobné údaje spoločnosť Vizantechs.r.o. spracováva, sú spracovávané v súlade s platnými právnymi predpismi. Najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

2. Správca osobných údajov

Prevádzkovateľom a zároveň zodpovedným za správu Vašich osobných údajov je spoločnosť Vizantech s.r.o.,
Bratislavská 699/2, 900 46 Most pri Bratislave, IČO: 46 125 914 (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „Spoločnosť“).
Správcu je možné kontaktovať elektronicky cez email shop@bestlocks.sk alebo korešpondenčne na adrese
Bratislavská 699/2, 900 46 Most pri Bratislave.

3. Presnosť osobných údajov

Dotknutá osoba je povinný svoje osobné údaje (napr. Pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a je povinný bez zbytočného odkladu informovať správcu o zmene vo svojich osobných údajoch.

4. Účely spracovania a právny základ spracovania osobných údajov

Meno, priezvisko (vrátane prípadného dodatku charakterizujúceho bližšie osobu alebo obchodný závod podnikajúcej fyzické osoby), titul (vek, rod) (ak sú zákazníkom uvedené),adresa bydliska či sídla, doručovacia adresa, IČO, DIČ, adresa elektronickej pošty dotknutej osoby a údaje o uskutočnenom nákupe sú spracovávané za účelom plnenia zmluvy (napr. identifikácia zákazníka, potvrdenie objednávky, informácie o stave objednávky, doručenie objednávky, vystavenie daňového dokladu).Právnym základom spracovanie týchto údajov na uvedený účel je ich nevyhnutnosť pre plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo pre vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť dotknutej osoby.
Vyššie uvedené osobné údaje sú po splnení zmluvy ďalej spracovávané, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na spoločnosť Vizantech s.r.o.


Telefónne číslo môže byť spracovávané za účelom informovania o stave objednávky a dobe doručenia objednávky. Právnym základom spracovanie tohto údaje pre uvedený účel je súhlas udelený dotknutou osobou.


Osobné údaje uvedené v bode 4.1. a 4.2.a údaje o histórii zákazníkom urobených objednávok, uskutočnených nákupov a uplatnených reklamácií, môžu byť spracované pre účely vedenia internetového používateľského účtu zákazníka.Právnym základom spracovanie týchto údajov na uvedený účel je súhlas udelený zákazníkom.


Osobné údaje zákazníkov uvedené v bode 4.1. a 4.2 môžu byť spracovávané na účely priameho marketingu tzn. hlavne zasielanie obchodných oznámení týkajúcich sa tovaru a služieb spoločnosti Vizantech s.r.o. právnym základom spracovanie týchto údajov je v tomto prípade oprávnený záujem spoločnosti Vizantech s.r.o. Ak sa zúčastňujete súťaže organizované spoločnosťou Vizantech s.r.o. môžu byť uvedené údaje spracúvané na účely priameho marketingu na základe Vami udeleného súhlasu.

Keď používate našu webovú stránku www.bestlocks.sk (ďalej len "Webová stránka") spoločnosť Vizantech s.r.o. z Vášho prehliadača prijíma a zaznamenáva informácie, ktoré môžu zahŕňať osobné údaje. Ku zhromažďovaniu týchto informácií používame najrôznejšie postupy, ako sú napríklad tzv. súbory cookies. Tieto informácie môžu zahŕňať Vašu IP adresu, jedinečný identifikátor využívajúci "cookies", informácie o cookies a informácie týkajúce sa toho, či Váš prístroj disponuje softvérom potrebným na prístup k určitým prvkom, jedinečný identifikátor prístroja a typu prístroja, doménu, typ prehliadača a jazyk, druh operačného systému a jeho nastavenia, štát a časové pásmo, predtým navštívené webové stránky, informácie o Vašich krokoch na našich webových stránkach, ako napríklad klikanie, uskutočnené nákupy a označené preferencie a čas prístupu a referenčné adresy URL.

Cookies používame na sledovanie toho, ako naši zákazníci používajú Webové stránky, a aby sme porozumeli preferenciám našich zákazníkov (napríklad voľba štátu a jazyka). To nám umožňuje poskytovať našim zákazníkom služby a zlepšovať ich kvalitu. Cookies používame tiež na vytvorenie súhrnných údajov o prevádzke na stránkach a ich komunikáciu, na zistenie trendov a získanie štatistických údajov s cieľom naše Webové stránky ďalej zlepšovať. Na našich webových stránkach používame v zásade tri kategórie súborov cookies.

Funkčné: Tieto súbory cookies sú vyžadované pre základné fungovanie stránok, a preto sú vždy zapnuté. Patria k nim cookies, ktoré umožňujú si Vás pri prechádzaní našich Webových stránok zapamätať už počas jedinej návštevy, alebo - ak si želáte to - pri každej návšteve. Pomáhajú vytvoriť obsah nákupného košíka a prejsť procesom zaplatení a tiež napomáhajú v zabezpečení a pri plnení požiadaviek stanovených právnymi predpismi.

Zlepšujúce fungovanie (výkon): Tieto súbory cookies nám umožňujú zlepšovať funkcionalitu našich Webových stránok tým, že sledujeme ich používanie. V niektorých prípadoch tieto cookies zlepšujú rýchlosť odozvy na Vaše požiadavky a umožňujú nám zapamätať si Vaše voľby vybrané pre dané stránky. Ak tieto cookies odmietnete, môže to viesť k tomu, že odporúčania nebudú presné a chod stránok sa spomalí.

Sociálne médiá a reklama: Cookies pre sociálne médiá ponúkajú možnosť prepojiť Vás so sociálnymi sieťami a zdieľať na nich obsah z našich Webových stránok. Cookies pre reklamu (cookies tretích strán) zhromažďujú informácie napomáhajúce lepšie prispôsobovať reklamu Vašim záujmom, a to na našich Webových stránkach aj mimo nich. V niektorých prípadoch je súčasťou týchto cookies aj spracovanie Vašich osobných údajov. Odmietnutie týchto cookies môže mať za následok zobrazenie reklamy, ktorá pre Vás nebude toľko relevantná, alebo nemožnosť účinne sa prepojiť s účtami na Facebooku, Instagramu či iných sociálnych sieťach, a / alebo neumožnenie, aby ste na sociálnych médiách zdieľali obsah.

Právnym základom spracovanie vyššie uvedených údajov pre dané účely je súhlas daný dotknutou osobou, respektíve oprávnený záujem správcu na účely základnej analýzy návštevnosti webovej stránky.

Poskytnutie osobných údajov uvedených v bodoch 4.1., 4.2 a 4.5 sú zmluvnou požiadavkou spoločnosti Vizantech s.r.o.
Meno, priezvisko, adresa bydliska a adresa elektronickej pošty u kupujúceho, ktorý je nepodnikateľ fyzickou osobou a meno, priezvisko (vrátane prípadného dodatku charakterizujúceho bližšie osobu alebo obchodný závod podnikajúcej fyzickej osoby), adresa sídla, IČO, DIČ (u platcu DPH) a adresa elektronickej pošty u kupujúceho, ktorý je podnikajúcou fyzickou osobou, sú zároveň údaje, ktoré je nevyhnutné uviesť do zmluvy.Neposkytnutie týchto údajov môže viesť k nemožnosti uzavrieť zmluvu.

5. Doba uchovávania

Osobné údaje budú uložené u spoločnosti Vizantech s.r.o. po dobu, ktorá je vyžadovaná platnými právnymi predpismi, ak nie je doba takto stanovená tak po dobu, po ktorú trvá právny dôvod spracovania či na čas nevyhnutný na určenie výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

6. Kategórie príjemcov osobných údajov:

Spracovaním osobných údajov môže spoločnosť Vizantech s.r.o. poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa.

Doručovateľ zásielok
Správca je oprávnený poskytnúť na účely doručenia objednaného tovaru meno, priezvisko (vrátane prípadného dodatku charakterizujúceho bližšie osobu alebo obchodný závod podnikajúcej fyzické osoby), titul (ak je zákazníkom uvedený), doručovaciu adresu, telefónne číslo a email zákazníka subjektu zabezpečujúcemu doručenie objednaného tovaru.
Poskytovatelia účtovných daňových a právnych služieb
Správca je oprávnený poskytnutú osobné údaje tiež osobám poskytujúcim správcovi účtovné, daňové a právne služby za účelom plnenia svojich zákonných povinností a v prípadoch, keď je to potrebné na stanovenie, výkon alebo ochranu právnych nárokov, či už v súdnom, mimosúdnym či správnom konaní.
Subjekty posudzujúce oprávnenosť reklamácií
Správca je oprávnený poskytnúť subjektu zabezpečujúcemu pre správcov posúdenia oprávnenosti reklamácie daňové doklady k zakúpenému tovaru obsahujúce okrem zákonom vyžadovaných náležitostí tiež e-mailovú adresu a telefón zákazníka.
Subjekty poskytujúce služby v rámci priameho marketingu
Správca je oprávnený poskytnú adresu elektronickej pošty a telefónne číslo za účelom zasielania obchodných oznámení subjektom, ktoré túto činnosť vykonávajú pre správcu ako spracovatelia.

7. Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom.

8. Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania dotknutá osoba má právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

9. Právo na výmaz osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa daného týkajú dotknutej osoby a prevádzkovateľ má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je daný niektorý z dôvodov ustanovených všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov.